Protestants Nederland

Onze algemene voorwaarden

Abonnementsvoorwaarden Vereniging Protestants Nederland

Abonnementsvoorwaarden Vereniging Protestants Nederland
Abonnementsvoorwaarden en voorwaarden proefnummers


Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot het tijdschrift Protestants Nederland dat wordt uitgegeven door de Vereniging Protestants Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411384, hierna te noemen Protestants Nederland.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Protestants Nederland, deze Leveringsvoorwaarden te accepteren.

1.3 Protestants Nederland garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Protestants Nederland is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Leveringsvoorwaarden (deels) te wijzigen, waaronder tevens wordt begrepen wijziging van de abonnementsformule, de inhoud van het abonnement of de abonnementsprijs. Door de akkoordverklaring met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden stemt de abonnee in met dit recht van Protestants Nederland en met de toepasselijkheid van de door Protestants Nederland gemaakte wijzigingen op de overeenkomst tussen Protestants Nederland en de klant, behoudens voor zover deze wijzigingen in strijd zijn met de wet. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.


Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. Een abonnement wordt aangegaan door aanmelding en bestelling van het abonnement via de website van Protestants Nederland.

2.2 Afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm heeft de abonnee de mogelijkheid om lid te worden van de Vereniging Protestants Nederland.

2.3 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd.


Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

3.1 Betaling van het abonnementsgeld dient jaarlijks plaats te vinden op een manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. Dit kan zijn jaarlijkse betaling, bij voorkeur via de website, of via automatische incasso.

3.2 Door een gewijzigde abonnementsformule, al dan niet als gevolg van het wijzigen van de inhoud van het abonnement, is Protestants Nederland gerechtigd af te wijken van het oorspronkelijk te incasseren abonnementsbedrag.

3.3 Bij niet tijdige betaling, onder andere door storneren van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zal aanmaning plaatsvinden. Indien het abonnementsgeld ook na aanmaning niet ontvangen is, is Protestants Nederland  gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.


Bezorging

4.1 De bezorging van het tijdschriften Protestants Nederland vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de klant daarover contact opnemen met het secretariaat.

4.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken voor de verhuisdatum te zijn opgegeven per post of per e-mail. Voor wijzigingen kunt u terecht op de website van Protestants Nederland.


Opzegging van het abonnement

5.1 Om een abonnement te beëindigen, dient de klant minimaal een maand voor afloop van het kalenderjaar op te zeggen. Dit kan schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam en adres. De contactgegevens zijn te vinden op de website.


De Vereniging Protestants Nederland, hierna te noemen Protestants Nederland, heeft enkele persoonsgegevens nodig om uitvoering te geven aan onze diensten. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn: Voor- en achternaam / Geslacht /Adresgegevens /Telefoonnummer /E-mailadres / Bankrekeningnummer. Protestants Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Het verzenden van ons magazine Protestants Nederland;

·       De ledenadministratie van de Vereniging Protestants Nederland;

·       Het afhandelen van de abonnementsbetalingen.

Protestants Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Protestants Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te doen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken (bijvoorbeeld voor het verzenden van ons magazine Protestants Nederland), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Protestants Nederland blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Protestants Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie via onze website.